Wij vinden uw privacy belangrijk

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Schouten Zekerheid Holding B.V. en de aan hem gelieerde ondernemingen. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. In deze Privacyverklaring vertellen wij u daarom hoe wij met uw gegevens omgaan. U kunt hier onder andere lezen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u heeft als het om het verwerken van uw persoonsgegevens gaat.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens staat uw belang centraal. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

- Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en zullen ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
- Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen.
- Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
- Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de doelen, zoals omschreven in deze Privacyverklaring.
- Wij informeren u over uw rechten op het gebied van Privacy.
- Wij gaan adequaat om met uw verzoeken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over u gaan. Schouten Zekerheid verwerkt uw persoonsgegevens voor de redenen zoals benoemd in deze verklaring. Wanneer wij geen gegevens van u ontvangen kunnen wij u niet van dienst zijn.

Wanneer mag Schouten Zekerheid persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien wij daarvoor een reden hebben die in de wet wordt genoemd. De redenen die voor Schouten Zekerheid gelden zijn:

- U heeft ons toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegeven. Dit kan bijvoorbeeld via een aanvraagformulier. Toestemming kunt u altijd intrekken. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder. Een intrekking gaat in vanaf het moment dat wij deze van u hebben ontvangen. Intrekken met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
- De verwerking is nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u of voor u sluiten. Daarvan is sprake zodra u gebruik maakt van onze diensten. Om u goed te kunnen adviseren over uw verzekeringen, om voor u te bemiddelen in verzekeringen en om uw verzekeringen te beheren hebben wij persoonsgegevens van u nodig.
- De verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt.

Waarvoor gebruikt Schouten Zekerheid uw persoonsgegevens?

Schouten Zekerheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen met de volgende doelen:

- Het adviseren van klanten en potentiële klanten inzake employee benefits, financiële planning en verzekeringen in de ruimste zin van het woord.
- Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten.
- Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant.
- Het beheren van de relatie met de klant.
- Het verzamelen, doorgeven en beheren van benodigde gegevens aan verzekeraars/pensioenuitvoerders/financiers en experts/expertisebureaus voor het aangaan en uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten.
- Het afwikkelen van betalingsverkeer.
- Het afwikkelen en registreren van schades.
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
- Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector.
- Het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waar Schouten Zekerheid deel van uitmaakt, de groep waartoe Schouten Zekerheid behoort, Schouten Zekerheid zelf en haar klanten en medewerkers.
- Strategische en marketing doeleinden.

Met wie deelt Schouten Zekerheid uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor één van de doelen die wij in de vorige paragraaf hebben omschreven. Dit kunnen de volgende partijen zijn:
- Verzekeringsmaatschappijen.
- Pensioenfondsen.
- Re-integratiebedrijven.
- Arbodiensten.
- Financiële instellingen.
- (Schade) Experts.
- Rijksdienst Wegverkeer (RDW).
- Incassobureaus.
- Belastingdienst.
- Toezichthouders.

Wij maken gebruik van de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen) voor het raadplegen en vastleggen van uw schade- en verzekeringsgegevens. Ook laten wij de gemelde schades registreren bij de Stichting CIS. Dit doen we om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.


Hoe behandelt Schouten Zekerheid uw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze goed zijn beveiligd. Daarnaast houden wij ons aan de volgende regels:
- Wij leiden ons personeel goed op, zodat wij weten hoe zij uw gegevens zo veilig mogelijk kunnen verwerken.
- Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij bewaken wij de wettelijke bewaartermijnen. Polis- en schadedossiers worden 7 jaar na beeindiging bewaard. Polisdossiers voor verzekeringen met een aansprakelijkheidscomponent worden 20 jaar bewaard. Wanneer sprake is van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of beroepen of een milieuschadeverzekering is de bewaartermijn 50 jaar.
- Wij verwerken uw gegevens niet buiten de Europese Unie. Binnen de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde Privacywetgeving. Onze servers bevinden zich daarom niet buiten de Europese Unie. Wanneer u onze website bezoekt en toestemming geeft voor de plaatsing van cookies worden de verzamelde gegevens in de Verenigde Staten opgeslagen.
- Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. De Functionaris Gegevensbescherming is een interne toezichthouder en controleert of wij voldoen aan de privacywet- en regelgeving.

Welke rechten heeft u

Wanneer u onze website bezoekt verwerken wij persoonsgegevens met cookies. U leest wat cookies zijn en hoe wij hiermee omgaan in onze cookieverklaring.

Welke rechten heeft u?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij uw rechten.
- Recht op inzage: u mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor het inzageverzoek hoeft geen reden te worden opgegeven. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens.
- Recht op correctie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn mag u ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet.
- Recht op vergetelheid: u mag ons in sommige gevallen verzoeken uw gegevens te wissen. Bijvoorbeeld wanneer er geen goede reden (meer) is om uw gegevens te verwerken.
- Recht van verzet: indien bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren.
- Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch en op basis van uw toestemming of een overeenkomst worden verwerkt, heeft u het recht een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm. De persoonsgegevens worden op uw verzoek rechtstreeks doorgestuurd aan een nieuwe partij.
Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder. Uw verzoek wordt binnen 4 weken afgewikkeld.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of deze verklaring, dan kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Persoonsgegevens. De Functionaris Persoonsgegevens kunt u ook benaderen indien u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of wanneer u gebruik wilt maken van één van uw rechten.

U kunt de Functionaris Persoonsgegevens bereiken per e-mail via juridisch@schoutenzekerheid.nl of per post via

Schouten Zekerheid
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Rivium Quadrant 81
2909 LC Capelle aan den IJssel

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de toezichthoudende instantie de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy sollicitanten

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Schouten Zekerheid Holding B.V. en de aan hem gelieerde ondernemingen. Wanneer jij bij Schouten Zekerheid solliciteert verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij met deze gegevens omgaan. Je leest welke gegevens wij van jou verwerken. Door het versturen van een sollicitatie, ga jij akkoord met het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens staat jouw belang centraal. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

- Wij behandelen jouw gegevens zorgvuldig. Wij zullen ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
- Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen.- Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
- Wij verwerken persoonsgegevens alleen ten behoeve van werving en selectie binnen onze organisatie.
- Wij informeren jou over jouw rechten op het gebied van Privacy.
- Wij gaan adequaat om met jouw verzoeken betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over jou gaan. Schouten Zekerheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de redenen zoals benoemd in deze verklaring. Wanneer wij geen gegevens van jou ontvangen, kunnen wij jouw sollicitatie niet verwerken.

Waarvoor gebruikt Schouten Zekerheid jouw persoonsgegevens?

Schouten Zekerheid verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) ten behoeve van het werving-en selectieproces. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, taal, opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen enzovoort) en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties et cetera). Wij gebruiken deze gegevens niet zonder toestemming voor andere doeleinden.

Opgemerkt dient te worden dat indien jij ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Schouten Zekerheid verstrekt, jij daarmee toestemming aan Schouten Zekerheid geeft om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden.

Hoe lang bewaart Schouten Zekerheid jouw gegevens?

Schouten Zekerheid bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard, tenzij wij een arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten. De wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Schouten Zekerheid verwijderd. Bij een sollicitatie bewaren wij, met toestemming, de persoonsgegevens in portefeuille gedurende 12 maanden.

Akkoordverklaring

De sollicitant geeft toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen Schouten Zekerheid en de met haar in een groep verbonden vennootschappen ten behoeve van het werving -en selectieproces. De sollicitant kan deze toestemming op ieder moment intrekken.

Schouten Zekerheid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database, eerder dan de bewaartermijn van 12 maanden

Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien je vragen of opmerkingen hebt over vacatures of de sollicitatieprocedure, dan kun je daarover contact opnemen met de afdeling HR via hr@schoutenzekerheid.nl.

Bij vragen of klachten over het verwerken van je gegevens kun je terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming kun je ook benaderen indien je gebruik wilt maken van één van je rechten en kun je bereiken per e-mail via juridisch@schoutenzekerheid.nl of per post:

Schouten Zekerheid
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Rivium Quadrant 81
2909 LC Capelle aan den IJssel

Heeft u vragen over onze privacyverklaring?

Neem contact op, we helpen u graag!

Onze Juridische specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 04 Stel een vraag