Wijzigingen sociale zekerheid per 1 januari 2016

2015 was een belangrijk jaar op het gebied van sociale zekerheid. In dat jaar zijn namelijk een aantal wetten aangenomen die er mede voor moeten zorgen dat de arbeidsmarkt beter functioneert en dat werken meer loont. Per 1 januari 2016 zijn in een aantal van deze wetten nieuwe maatregelen doorgevoerd. In dit artikel vertellen wij u graag welke dit zijn en wat dit voor u en uw medewerkers betekent.

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de Werkloosheidwet aan het werk te krijgen. De wet wordt sinds 1 januari 2015 in delen doorgevoerd. In dit artikel leest u wat er allemaal in 2015 is gewijzigd, per 1 januari 2016 zijn de volgende maatregelen doorgevoerd.

Inkorting WW (Werkloosheidwet)

De maximale duur van de WW wordt tussen 1 januari 2016 en media 2019 ingekort tot 24 maanden. Dit gebeurt stapsgewijs, met een maand per kwartaal. De maximale duur is nu nog 38 maanden, per 1 april 2016 wordt de duur 36 maanden, per 1 juli 35 maanden etc.

Werknemers die vóór 1 januari 2016 aanspraak maakten op een WW-uitkering, krijgen niet te maken met deze nieuwe regel. Voor hen blijft de uitkeringsduur maximaal 38 maanden. Werknemers die op of na 1 januari 2016 werkloos zijn geworden, worden wel geconfronteerd met de nieuwe regels en de nieuwe uitkeringsduur.

WW-rechten afgebouwd

Tot 1 januari 2016 gold dat een werknemer voor elk gewerkt jaar recht op één maand WW opbouwde. Vanaf 1 januari 2016 bouwt een werknemer voor de eerste 10 jaar per gewerkt jaar één maand WW op, daarna geldt dat voor elk gewerkt jaar een halve maand WW wordt opgebouwd.

Afspraken aanvulling WW in cao

Vanaf 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties afspraken maken in de cao over een privaat gefinancierde aanvulling op de werkloosheidsuitkering, die aansluit op de WW-uitkering. Dit wordt vaak het derde WW-jaar genoemd. Er wordt nog gezocht naar een uitvoerder van deze regeling.

Afbouw duur WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering wordt ook stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Dit verloopt nu hetzelfde als de opbouw van de WW.

Verhoging IOW-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen)

De IOW-uitkering wordt iets verhoogd. Alleenstaande IOW-ers hoeven geen toeslag meer aan te vragen. De IOW is een regeling voor werknemers die op de eerste dag van hun WW of loongerelateerde WGA-uitkering 60 jaar of ouder waren en voor wie de WW of loongerelateerde WGA-uitkering is afgelopen.

Afbouw IOAW-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers)

Het recht op IOAW wordt afgebouwd. Enkel nog werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 en die 50 jaar of ouder zijn op de eerste dag van hun WW komen na afloop van de WW voor een IOAW-uitkering in aanmerking. Dit geldt ook na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Heeft u medewerkers in dienst die doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Ook op dit gebied zijn per 1 januari 2016 een aantal dingen gewijzigd.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is met twee maanden verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte verminderd

Vanaf 1 januari 2016 geldt bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer een loondoorbetalingsplicht van maximaal dertien weken in plaats van twee jaar. Ook de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte worden beperkt tot dertien weken. Daarnaast vervallen enkele re-integratieverplichtingen voor de AOW-gerechtigde werknemer.

Opzegtermijn ingevoerd

Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer geldt vanaf 1 januari 2016 een opzegtermijn van één maand.

Gewijzigde ketenbepaling

Met een AOW-gerechtigde medewerker kunnen in een periode van maximaal vier jaar maximaal zes tijdelijke contracten worden aangegaan voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Alleen contracten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-leeftijd worden hierbij in aanmerking genomen.

Recht op een Ziektewetuitkering

Zieke AOW-gerechtigde werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling van de werkgever krijgen recht op een Ziektewetuitkering van maximaal dertien weken. Dit is vooral belangrijk voor AOW-gerechtigden die werken op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding en voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode. Vanaf 1 juli 2016 zal de Ziektewetuitkering worden verhaald op de werkgever.

Aanpassing arbeidsduur

De verplichting voor werkgevers om in te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren vervalt.

Ontslagvolgorde bij reorganisatie

Vanaf januari 2016 zijn ook werkgevers in de publieke sector bij een reorganisatie verplicht AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan. Deze regel geldt al voor de private sector.

Meer weten over de wijzigingen in de sociale wetgeving? Wij praten op regelmatige basis onze relaties bij door middel van kennissessies. Bekijk de sessies die wij de komende tijd organiseren of schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden.

Publicatiedatum: 26 januari 2016
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag