Voldoet u aan de vernieuwde Arbowet?

Per 1 juli 2017 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Arbowet om de gezondheid van werknemers te bevorderen. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met de rol en de taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Vanaf 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe regelgeving én gaat er scherp op de naleving hiervan gecontroleerd worden.

Vanaf 1 juli 2017 zijn werkgevers wettelijk verplicht een ‘Basiscontract Arbodienstverlening’ af te sluiten. Alle taken die een werkgever moet afnemen bij een bedrijfsarts of arbodienst, moeten in dit contract worden vastgelegd. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van de (branche) RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie). Daarnaast moeten bedrijven er rekening mee houden dat er instemming van de OR of PVT nodig is bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie.

Scherpe naleving en boetes vanaf 1 juli dit jaar

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mag werkgevers zonder Basiscontract Arbodienstverlening nu ook boetes opleggen. De nieuwe boeteregels gelden voor alle vanaf 1 juli 2017 afgesloten Basiscontracten. Die moeten direct aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Voor de lopende contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Alle contracten moeten dus voor 1 juli 2018 voldoen aan de nieuwe regelgeving. Dit is tevens de datum dat de Inspectie SZW scherp op de naleving van de wetgeving gaat controleren. De boetes kunnen flink oplopen:

 • Geen basiscontract: € 1.500,-.
 • Basiscontract niet compleet: € 750,-.
 • Ontbreken afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid: € 750,-.
 • Ontbreken werkwijze bedrijfsarts: € 1.500,-.
 • Ontbreken attendering werknemers op open spreekuur: € 1.500,-.
 • Geen preventiemedewerker aangewezen: € 1.500,-.
 • Geen adequate toegang tot bedrijfsarts: € 1.500,-.
 • Bedrijfsarts kan de werkplek niet bezoeken: € 1.500,-.
 • Geen afschrift van advies bij ontbreken OR of PV: € 340,-.
 • Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500,-.
 • Niet juist ter beschikking stellen van second opinion: € 750,-.

Inhoud Basiscontract Arbodienstverlening

In het Basiscontract moeten de volgende zaken zijn vastgelegd:

 1. De RI&E dient actueel te zijn en de preventiemedewerker zal ervoor moeten zorgen dat ‘gezond werken’ en dus het vermijden van risico’s prioriteit heeft. 
 2. Iedere werknemer dient, ook zonder ziekmelding, directe toegang tot de bedrijfsarts te hebben via een ‘open spreekuur’. De werknemer moet de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen in relatie tot het werk. 
 3. Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts als de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. De nadere invulling van deze regeling zal in de overeenkomst worden opgenomen. 
 4. De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld, indien hij dit noodzakelijk acht, om ieder(e) werkplek, afdeling of bedrijf te bezoeken. 
 5. De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om in overleg te gaan met de medezeggenschap en preventiemedewerker. Binnen het mkb geldt dat voor bedrijven tot 25 medewerkers de eigenaar/directeur deze rol kan vervullen. Het doel van dit overleg is het leveren van adequate bedrijfsgezondheidszorg. 
 6. Werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling, moeten gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling bij de arbodienst. 
 7. De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht voor beroepsziekten. 

Preventiemedewerker

De wet schrijft al jaren voor dat bedrijven een preventiemedewerker moeten aanstellen. De preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan.

De nieuwe Arbowet schrijft een prominentere rol toe aan de preventiemedewerker binnen uw organisatie. Voor bedrijven met werknemers tot 25 werknemers kan de eigenaar de preventiemedewerker zijn. Bij bedrijven met meer dan 25 werknemers dient de preventiemedewerker met instemming van de werknemersvertegenwoordiging, zowel de persoon als diens rol, te worden vastgesteld.

Bron: arbo-online.nl

Publicatiedatum: 15 maart 2018
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag