U wordt aansprakelijk gesteld. Wat nu?

U bent ondernemer en met de uitvoering van uw werkzaamheden hangen risico’s samen. Wanneer er daadwerkelijk iets fout gaat en er loopt iemand schade op - bijvoorbeeld klanten, leveranciers of personeelsleden -, kan deze partij u voor de geleden schade aansprakelijk stellen. Wat gebeurt er als u aansprakelijk wordt gesteld? Welke stappen worden gezet?

Onze ervaring leert dat u op dat moment vooral behoefte heeft aan adequate begeleiding en duidelijkheid. Daarom beschrijven wij globaal hoe het schadeproces eruit ziet, welke partijen hierbij betrokken zijn en wat u van hen kunt verwachten. Wij nemen bij dit schadeproces een materiële schade als uitgangspunt. Bij een letselschade volgt een dusdanig afwijkend en complex proces, dat wij dit niet globaal kunnen beschrijven. Bij een materiële schade bestaat het schadeproces veelal uit een zestal fases:

 1. Fase van de calamiteit
 2. Fase van melding
 3. Fase van informatieverzameling
 4. Fase van beoordeling en overleg
 5. Fase van afwikkeling
 6. Fase van verhaal

1. Fase van calamiteit

In deze fase gaat het feitelijk mis. Er worden bijvoorbeeld werkzaamheden niet goed uitgevoerd, verkeerde onderdelen geleverd of veiligheidsinstructies niet goed opgevolgd. Dit is veelal het moment dat ook direct de schade ontstaat, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De schade kan ook op een later tijdstip ontstaan. Denkt u bijvoorbeeld aan een tandwiel dat u niet conform de specificaties heeft geproduceerd en geleverd. Het kan enige tijd duren voordat het gebrekkige tandwiel bezwijkt en er een schade ontstaat.

Het is belangrijk om feiten of omstandigheden waaruit een schade kan voortvloeien zo spoedig mogelijk te melden, ook wanneer er nog geen schade is ontstaan! Een te late melding kan nadelige gevolgen hebben voor uw polisdekking!

2. Fase van melding

Zoals aangegeven hoeft het moment van melding niet altijd samen te vallen met het moment van schade. Zodra u op de hoogte bent van een situatie die wellicht tot een schade zou kunnen leiden, dient u dit te melden. Het is dan aan verzekeraars om de situatie te beoordelen en eventuele verdere acties te ondernemen.

Valt uw melding wel samen met een schade, dan zult u waarschijnlijk ook direct voor deze schade aansprakelijk worden gesteld door de benadeelde partij. Indien u een aansprakelijkstelling ontvangt, dient u deze zo spoedig mogelijk aan ons door te sturen en de schade te melden. Om te voorkomen dat u meerdere keren uw verhaal moet vertellen, krijgt u bij ons uw eigen persoonlijke schadebehandelaar. Deze neemt u bij de hand en begeleidt u stap voor stap. Behalve de claim van benadeelde dient u ons bij een schademelding ook altijd te voorzien van een eigen lezing van hetgeen is voorgevallen. Verder vernemen wij graag of u vindt dat u wel of niet aansprakelijk bent en welke partijen er allemaal bij de schade zijn betrokken.

Bij uw schademelding zullen wij voor zover mogelijk uw aansprakelijkheid en polisdekking beoordelen. Daarnaast beoordelen wij of een andere partij eventueel aansprakelijk is. Aan de hand van de omvang of complexiteit van een schade zullen wij tevens de noodzaak van een expert beoordelen.

Zoals eerder aangegeven is het van belang dat uw melding zo snel mogelijk plaatsvindt. Op deze manier kan het schadeproces zo snel en goed mogelijk worden opgestart en kunnen bovendien mogelijke (dekkings)problemen in verband met een te late melding worden voorkomen.

3. Fase van informatieverzameling

In deze fase wordt zoveel mogelijk informatie ten aanzien van de ingediende claim ingewonnen. Hier zijn altijd meerdere partijen bij betrokken: u en benadeelde met mogelijk beide een tussenpersoon, een verzekeraar en een expert. Door deze hoeveelheid aan partijen kan het schadetraject langer duren.

In Nederland geldt het uitgangspunt “wie eist, bewijst”. De benadeelde partij dient dan ook de eigen claim te onderbouwen. Dit houdt in dat het aan benadeelde is om aan te tonen dat er schade is geleden, hoe groot deze schade is en dat u voor de schade aansprakelijk bent. Uw verzekeraar zou dus kunnen afwachten totdat benadeelde zijn volledig onderbouwde claim heeft ingediend, voordat de situatie wordt beoordeeld. Omdat wij een proactieve schadeafwikkeling nastreven, zullen wij altijd de regie in de schadebehandeling oppakken en niet afwachten op de acties van benadeelde.

Wanneer een expert is ingeschakeld, zal deze contact onderhouden met u en benadeelde. Uw expert zal zoveel mogelijk in kaart brengen hoe de schade is ontstaan, wat de schadeomvang is en nog belangrijker, welk aandeel u daarin hebt gehad. De expert zal niet beoordelen of u aansprakelijk bent voor de schade. Die beoordeling zal door verzekeraars, in samenspraak met ons, worden gedaan. Indien er naast u en benadeelde nog meer betrokken partijen zijn, zullen deze ook door de expert in kaart worden gebracht. Is duidelijk dat niet u maar een andere partij voor de schade aansprakelijk is, wordt deze partij veelal aansprakelijk gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de schade niet door u maar door een onderaannemer is veroorzaakt. Na ontvangst van alle relevante informatie zullen wij gezamenlijk met verzekeraars uw aansprakelijkheid en polisdekking beoordelen.

4. Fase van beoordeling en overleg

In deze fase wordt alle ingewonnen informatie rondom de claim definitief beoordeeld. Inmiddels zijn de experts van beide partijen het eens over de omvang van de schade en is er door uw expert een eindrapport opgemaakt. Dit rapport leidt tot een definitieve beoordeling van uw aansprakelijkheid en polisdekking. Indien blijkt dat de schade onder de dekking van uw verzekering valt, wordt de schadebehandeling verder opgepakt. Dit kan op 2 manieren:

 • Indien u aansprakelijk bent zal de verzekeraar uiteindelijk de schade aan benadeelde vergoeden;
 • Indien u niet aansprakelijk bent zal de verzekeraar namens u verweer voeren richting benadeelde. 
Wanneer de schade eventueel niet onder uw dekking valt, zullen wij de mogelijkheden onderzoeken om uw verzekeringspakket beter op het specifieke risico af te stemmen.


5. Fase van afwikkeling

Indien vaststaat dat uw polis dekking biedt en verzekeraars tot uitkering van de schade overgaan, wordt de schadevergoeding rechtstreeks aan u ofwel aan benadeelde uitgekeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventueel geldend eigen risico. In het geval dat verzekeraars namens u verweer voeren, wordt de claim veelal definitief afgehouden. Soms wordt ook overgegaan tot een schikking ter finale kwijting.

In alle gevallen zullen de kosten van de expert door uw verzekeraar worden voldaan.

6. Fase van verhaal

Wanneer er sprake is van een aansprakelijke derde, wordt parallel aan bovenstaande fases de verhaalsactie uitgevoerd. Na het volledig in beeld zijn van de (on)verzekerde schade wordt deze, voor zover mogelijk, op de aansprakelijke derde verhaald. Wanneer slechts gedeeltelijk verhaal mogelijk is, gaat uw vordering voor op die van verzekeraars.

Onze dienstverlening

Tijdens het schadeproces zijn wij uw eerste aanspreekpunt en zullen wij alle betrokken partijen aansporen hun werk zo goed en zo snel mogelijk uit te voeren. Wij hebben als doel u met raad en daad bij te staan en u uiteindelijk te geven waar u recht op heeft: een vergoeding van de volledige gedekte schade!

Welke partijen zijn betrokken en wat kunt u van hen verwachten?

In het onderstaande schema geven wij van alle betrokken aan wat u precies van hen kunt verwachten.

Schouten Zekerheid
 • Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.
 • Wij staan u met raad en daad bij.
 • Wij zijn de spin in het web en onderhouden contacten met alle partijen.
 • Wij beoordelen de aansprakelijkheid en polisdekking en voeren waar nodig discussie met de expert en verzekeraars.
 • Wij staan aan uw kant en het is ons enige doel om een voor u zo goed mogelijk resultaat in de schadeafwikkeling te realiseren.
Verzekeraar
 • Beoordeelt, gezamenlijk met ons, uw aansprakelijkheid en polisdekking.
 • Voert, indien nodig, namens u verweer.
 • Verhaalt, indien mogelijk, de uitgekeerde schade.
Expert
 • Stelt de oorzaak en omvang van de schade vast.
 • Stelt het expertiserapport op.
 • Overlegt met benadeelde en eventueel diens expert.
 • De kosten van de expert worden voldaan door uw verzekeraar.


Publicatiedatum: 27 maart 2015
Onze BTA-specialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 22 Stel een vraag