Regeerakkoord laat grote wijzigingen in de sociale zekerheid zien

In het regeerakkoord zijn wijzigingen opgenomen die mogelijk ook van invloed zijn voor uw organisatie. Op het gebied van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt zet het regeerakkoord in op een aantal zaken. Schouten Zekerheid zet deze zaken graag voor u op een rij.

 

Duurzame inzetbaarheid

 • Er wordt ingezet op het moderniseren van cao’s, waarbij werkgevers worden gestimuleerd om meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid van werknemers te besteden.

Het ontslagrecht wordt versoepeld

 • Een combinatie van ontslagredenen wordt weer mogelijk; er hoeft niet meer 1 reden aan ontslag ten grondslag te liggen.
 • Hier staat tegenover dat de ontslagvergoeding wijzigt, de helft hoger dan nu. Dit is ook van toepassing op medewerkers met een contract korter dan 2 jaar.

Transitievergoeding

 • Werknemers krijgen vanaf aanvang dienstverband recht op transitievergoeding (nu na 2 jaar).
 • Mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt versoepeld. Momenteel kunnen alleen scholingskosten die worden gemaakt voor het bevorderen van bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie in mindering gebracht worden. In het regeerakkoord is geregeld dat ook scholing voor het opdoen van kennis en vaardigheden voor een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering op de transitievergoeding kan worden gebracht.
 • Reparatie van betaling van de transitievergoeding na ontslag als gevolg van langdurig arbeidsongeschiktheid. Het liggende voorstel om dit op te lossen wordt doorgezet, dit betreft een compensatie voor werkgevers voor verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurig arbeidsongeschiktheid. Er wordt 100 miljoen euro gereserveerd voor deze oplossingen.

Contracten voor (on)bepaalde tijd

 • De ketenregeling wijzigt (weer na 3 jaar vast contract in plaats van na 2 jaar).
 • Proeftijd bij onbepaalde tijd contracten wordt verruimd van 2 maanden naar 5 maanden.

Loondoorbetaling bij ziekte

 • Loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van 2 naar 1 jaar.
 • Verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen gaan over naar het UWV.
 • De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme premie, te betalen door kleine werkgevers.
 • Risico op loonsanctie wordt beperkt. Het liggende voorstel om dit op te lossen wordt doorgezet. Enerzijds bij inzetten van re-integratie in het tweede spoor (voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn), anderzijds via de mogelijkheid om als (publiek verzekerde) werkgever een tussentijds oordeel te vragen over voorgenomen re-integratie-inspanningen.

WGA

 • Periode van premiedifferentiatie wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar.
 • Werken moet lonend zijn:
  • In de eerste vijf jaar na het aanvaarden van een baan, zal niet worden getoetst of het verdienvermogen van de werkhervatter is gewijzigd (garantieregeling).
  • Het schattingsbesluit wordt aangepast. De eis dat er 3 geschikte functies te vinden moeten zijn die elk met ten minste 3 vertegenwoordigd zijn, wordt gewijzigd naar in totaal 9 functies ongeacht verdeling over aantallen functies.
  • De 50%-norm wordt ook van toepassing op nieuwe instroom in de WGA 80-100. Momenteel wordt er geen inkomenstoets gedaan bij het einde van de loongerelateerde uitkering, indien er sprake is van WGA 80-100.
  • Het UWV krijgt 30 miljoen euro voor persoonlijke dienstverlening voor WGA- en Wajong-gerechtigden.
Heeft u vragen over de impact van het regeerakkoord voor uw organisatie? Neem contact met ons op, wij helpen u graag! Publicatiedatum: 11 oktober 2017
Onze pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 50 07 Stel een vraag